امین ارتباط خوزستان با سابقه همکاری 30 ساله با هر دو بخش دولتی و خصوصی از تمامی تجهیزات سخت افزاری، نرم افزاری و شبکه رادیویی شما، با پتانسیل فنی و مدیریتی بالای خود نگهداری و پشتیبانی خواهد کرد.